Link az eredeti, legfrissebb dokumentumra a MÁSZF honlapján

MAGYAR ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEK (MÁSZF)

2014. május 29-én elfogadott szöveg Módosítva 2017. május 30-án

1. § Alkalmazási terület

1. E szállítmányozási feltételeket kell alkalmazni mindazokra a szerződésekre, amelyek a Megbízó mint vállalkozó és a Szállítmányozó mint vállalkozó között jönnek létre, és a magyar jog szerint szállítmányozásnak minősülnek.

2. Ha a Szállítmányozó kombinált fuvarozási okmányt bocsát ki (MTO/CTO/NVOCC okmány, vagy más hasonló tartalmú okmány), úgy ezen okmányok feltételei a MÁSZ alkalmazását megelőzik.

3. Ha a szerződés tárgya pénz, értékpapír, nemesfém, drágakő, fegyver, múzeális értékű tárgy, festmény, hallucinogén anyag, ill. más különleges értékű de nem normál kereskedelmi áru, ezen Általános Szállítmányozási Feltételek csak a szerződő felek kifejezett és írásbeli megállapodása esetén alkalmazandók.

2. § Szállítmányozási szerződés

1. (A felek főkötelezettsége)
Szállítmányozási szerződés alapján a Szállítmányozó a saját nevében, a Megbízó javára, küldemény továbbításával összefüggő szerződések megkötésére, és ezzel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére, a Megbízó pedig díj fizetésére köteles.

2. (A Szállítmányozó ajánlata, az ajánlat elfogadása)
A Szállítmányozó ajánlata csak azonnali elfogadás esetén érvényes, kivéve, ha az ajánlatban az ajánlati kötöttség határideje meg van határozva. Ez esetben – eltérő megállapodás esetén – az ajánlattal mindenben azonos írásos elfogadásnak a Szállítmányozóhoz a határidő utolsó napján, 17:00 óráig meg kell érkeznie. Az ezen időpontot követően érkezett elfogadás alapján a szerződés nem jön létre. Nem jön létre a szállítmányozási szerződés, ha a Szállítmányozó a Megbízó ajánlatára nem tesz az ajánlattal mindenben azonos tartalmú, írásos elfogadó nyilatkozatot.

3. (A Szállítmányozó hallgatása, tartózkodása)
A Szállítmányozó hallgatása, vagy valamitől való tartózkodása, csak egy adott ügylet tekintetében, és csak a felek előzetes rendelkezése alapján minősül jognyilatkozatnak.

4. (A Megbízó általános szerződési feltételei)
A Megbízó általános szerződési feltételei nem alkalmazandók.

5.( A megbízás formája)
A szállítmányozási megbízást (elfogadást) írásban kell adni. A telefonon, szóban adott megbízást a Megbízó haladéktalanul, írásban köteles megerősíteni. Ennek elmulasztásából eredő bármely következményért a Megbízó felel.

6. (Együttműködési és tájékoztatási kötelezettség)
A Megbízó és a Szállítmányozó köteles a szerződéskötési tárgyalások alatt, a szerződés megkötésénél, fennállása alatt és megszüntetése során együttműködni és tájékoztatni egymást a szerződést érintő lényeges körülményekről.

7. (Szokások a felek viszonyában)
A szakma szokásai és a felek között korábban kialakított szokások csak akkor válnak a szerződés részévé, ha ebben a felek kifejezetten megállapodtak.

8. (A szállítmányozási megbízás tartalma)
A megbízásnak a szállítmányozási szerződés végrehajtásához szükséges adatokat, és minden információt hiánytalanul és pontosan kell tartalmaznia. A hiányos, vagy pontatlan megbízásból fakadó következmények a Megbízót terhelik.

9. (Adatok ellenőrzése)
A Szállítmányozó nem köteles a Megbízó által közölt adatok valódiságát, helyességét, pontosságát, stb. ellenőrizni.

3. §
A megbízás teljesítése

1. (AMegbízóérdekeinekelsődlegessége)
A megbízás teljesítése során a Szállítmányozónak a Megbízó érdekeit kell képviselnie. A Megbízó érdekeinek képviseletébe nem értendő bele semmilyen cselekmény, vagy cselekménytől való tartózkodás, amellyel a Szállítmányozó saját magának kárt, költségeket, vagy más hátrányt okozna.

2. (Utasítások)
A Szállítmányozó a Megbízó utasításait köteles követni, azok szakszerűtlenségére azonban a Megbízó figyelmét fel kell hívnia. A célszerűtlen,

szakszerűtlen, hiányos, hibás és késedelmesen adott utasítások következményeit a Megbízó viseli.

3. (A Megbízó az utasítást fenntartja)
Ha a Megbízó az utasítást a figyelmeztetés ellenére fenntartja, a Szállítmányozó a szerződéstől elállhat, illetve a szerződést felmondhatja, vagy a feladatot a Megbízó utasításai szerint, a Megbízó kockázatára, biztosíték szolgáltatását követően elláthatja. A biztosíték szolgáltatása tekintetében eltelt idő következményei a Megbízó terhére esnek.

4. (Eltérés az utasítástól)
A Szállítmányozó a Megbízó utasításától akkor térhet el, ha ezt a Megbízó érdeke – Szállítmányozó rendelkezésére álló adatok alapján – minden kétség nélkül megköveteli, és a Megbízó előzetes értesítésére már nincs mód. Ilyen esetben a Megbízót késedelem nélkül értesíteni kell.

5. (Az utasítás teljesítésének megtagadása)
A Szállítmányozónak meg kell tagadnia az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértésére vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.

6. (Az utasítás költségei)
A Megbízó köteles megtéríteni, ill. a Szállítmányozó kérésére kellő időben előlegezni az utasítás teljesítésével kapcsolatban felmerült költségeket.

7. (Utasítás és biztosíték)
A Szállítmányozó az utasítás teljesítését megfelelő biztosíték adásához kötheti. Ha a Megbízó nem ad megfelelő biztosítékot, a Szállítmányozó az utasítás teljesítését megtagadhatja. Nem megfelelő a biztosíték, ha az a végrehajtási láncban résztvevőknél várhatóan felmerülő költségek 10%-kal növelt összegét nem éri el, és ha a biztosíték nem alkalmas arra, hogy azt a Szállítmányozó minden további, a Megbízó vagy harmadik személy ellen folytatott érvényesítési eljárás nélkül, azonnal igénybe vegye. A Szállítmányozónak a biztosítékkal – annak igénybevételét, vagy a Megbízó fizetését követően – haladéktalanul el kell számolnia.

8. (Az utasítás módosítása)
Ha a Megbízó a szállítmányozási megbízást úgy módosítja, hogy azt a Szállítmányozó nem tudja teljesíteni, a Szállítmányozó a szerződés teljesítésétől elállhat, vagy azt felmondhatja és követelheti felmerült költségeinek megtérítését, valamint díjazását.

9. (A Megbízó nem ad utasítást)
Ha a Szállítmányozó kért, de nem kapott utasítást a közölt időn belül a Megbízótól, úgy a Szállítmányozó saját belátása szerint jogosult intézkedni. Az intézkedés során a Szállítmányozó saját kárának és költségeinek elkerülése, ill. minimalizálása mellett a Megbízó kárának enyhítését és az ésszerűségi

szempontokat köteles figyelembe venni. A Szállítmányozónál ilyen módon keletkezett károk a Megbízó terhére esnek.

10. (Harmadik személyek rendelkezése)

A Megbízónak olyan utasítása, amely szerint a küldeményt harmadik személy rendelkezésére kell tartani, már nem vonható vissza akkor, ha a küldeménnyel kapcsolatban a harmadik személyt a rendelkezési jog már megilleti. A harmadik személy rendelkezéséből fakadó következmények, így különösen a károk és költségek a Megbízót terhelik

11. (Akadályok)
A Szállítmányozó köteles a Megbízót tájékoztatni minden olyan körülményről, amely a megbízás teljesítését akadályozza, vagy annak bármiféle módosítását teszi szükségessé.

12. (A Megbízó visszavonja a megbízást)
Ha a Megbízó a megbízást visszavonja és a Szállítmányozó a megbízás teljesítése érdekében már intézkedéseket tett, úgy az ebből fakadó károkat és költségeket, valamint a szállítmányozási díjat a Megbízó megtéríteni tartozik. A Megbízó ezen esetre kötbérrel tartozik a Szállítmányozónak, amelynek összege a megállapodott díj 20%, és amely a kártérítésbe beleszámítandó.

13. (A Szállítmányozó elállása)
Amennyiben olyan, a Szállítmányozó befolyásán kívül álló körülmények következnek be, amelyek a Szállítmányozó kötelezettségeinek teljesítését részben vagy egészben lehetetlenné teszik, úgy a Szállítmányozó jogosult elállni vagy a szerződést felmondani és költségeit, valamint arányos díját követelni.

14. (Gyűjtőforgalom)
A Megbízó kifejezett tiltása hiányában a Szállítmányozó a küldeményt gyűjtő forgalomban is továbbíttathatja.

15. (Hatósági rendelkezések)
A Szállítmányozó csak a szállítmányozással közvetlenül összefüggő hatósági rendelkezéseket köteles ismerni és betartani. Minden egyéb hatósági rendelkezés, így különösen az egyes országok export- és importszabályozásával kapcsolatos előírások betartásáért a Szállítmányozó nem felel..

16. (A Szállítmányozó belépése a teljesítésbe)
A Szállítmányozó a megbízást teljes egészében, vagy részben, maga is teljesítheti. Amennyiben a Szállítmányozó a megbízást maga teljesíti, úgy erről a Megbízót, legkésőbb az elszámolás keretében tájékozatnia kell.

17. (Határidők)
A Szállítmányozó kifejezett és írásos nyilatkozat hiányában nem vállalja, hogy a küldeményt meghatározott napon vagy meghatározott járattal továbbítja, vagy, hogy ő maga, vagy bármely közreműködő egy meghatározott cselekményt meghatározott időpontban végez el.

18. (Átvételi elismervény)
A Szállítmányozó a Megbízó kérésére átvételi elismervényt bocsát ki.

19. (Tájékoztatás)
A Szállítmányozó a Megbízó kívánságára külön is ad tájékoztatást a szerződés teljesítéséről. A Szállítmányozó a Megbízót az árutovábbítás utolsó eseményéről késedelem nélkül értesíti.

4. §
A küldemény átadása a Szállítmányozónak

1. (Adatokellenőrzése)
Amikor a Megbízó a küldeményt a Szállítmányozónak átadja, a Szállítmányozó jogosult, de nem köteles – a küldemény darabszámának kivételével – a küldemény tényleges adatait megállapítani.

2. (Eltérőadatok)
Amennyiben az ellenőrzött adatok a megbízás adataitól eltérnek, úgy a Szállítmányozó a Megbízót e körülményről haladéktalanul értesíti és közli, hogy a létrejött szerződés adatai és az átadott küldemény adatai egymásnak nem felelnek meg. Minden e körülményből fakadó következmény, így különösen a késedelem, díjszint vagy a költségek növekedése, stb.) a Megbízót terhelik.

3. (Javítandóadatok)

Ha a küldemény adatai – akár okmányon akár az árun magán, – bármely okból is legyen az, – javításra szorulnak, úgy e tényt a Szállítmányozó a Megbízóval közli és szükség esetén utasítást kér. Az ebből fakadó költségek a Megbízót terhelik. A Szállítmányozó nem köteles a javításokat az árun maga elvégezni, hanem kérheti, hogy azt a Megbízó maga végezze el.

4. (Cselekményekazáruval)

A Szállítmányozó a küldeményt csomagolni, kötegelni, a csomagolást javítani, és általában a küldemény fizikai állapotát illetően cselekményeket elvégezni nem köteles. Kivételt képeznek azok az esetek, amikor a küldemény mások személyét és vagyonát veszélyezteti. Ilyen esetekben a Megbízó köteles a szükséges cselekményt felhívásra, és a közölt határidőben elvégezni, vagy az ezzel összefüggő költségeket a Szállítmányozónak megtéríteni.

5. §
Veszélyes vagy különleges kezelést igénylő küldemények

1. (AMegbízóközlésikötelezettsége)

Más küldeményekre, egyéb dolgokra és személyekre veszélyes küldeményeket, vagy olyanokat, amelyek gyors romlásnak vannak kitéve, ill. egyébként érzékenyek vagy különlegesek, csak a Szállítmányozóval történt előzetes, kifejezett és írásbeli megállapodás alapján lehet a Szállítmányozónak vagy megbízottjának átadni. Az ilyen küldemények veszélyes, gyorsan romló, érzékeny, vagy bármely ok miatt különleges jellegét az első kapcsolatfelvétel alkalmával közölni kell, ill. ezt a tulajdonságot az okmányokon és a küldeményen fel kell tüntetni.

2. (Írásosnyilatkozat)

A Megbízó – az egyes fuvarozási módok veszélyes áruk fuvarozására vonatkozó szabályaiban foglalt árubesorolás megjelöléssel – a küldemény veszélyes/különleges tulajdonságairól aláírt nyilatkozatot köteles előzetesen és kellő időben átadni a Szállítmányozónak. Ennek elmulasztásából, a nyilatkozat alkalmatlanságából, késedelmességéből fakadó minden kárért a Megbízó felel.

3. (Megbízóimulasztás)

Ha a Megbízó a küldemény veszélyes vagy különleges jellegére vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően tett eleget, a Szállítmányozó, szükség esetén, jogosult minden olyan intézkedést megtenni, amely a küldemények természetéből fakadó lehetséges következmények, veszélyek elhárításához szükséges. A Megbízó a Szállítmányozó ilyen intézkedését elfogadja. Ennek költségeit a Megbízó köteles a Szállítmányozónak megtéríteni.

6. § Raktározás

1. (Araktározásesetei)

A Szállítmányozó a megbízás tartalma, ill. szükség szerint gondoskodik a küldemény feladás előtti, kiszolgáltatás előtti és átmenő raktározásáról. (Fuvarozáshoz kapcsolódó raktározás)

2. (Araktározáshelye)

A raktározás a Szállítmányozó saját tulajdonában álló, általa üzemeltetett vagy általa igénybe vett idegen tulajdonú raktárban történhet.

3. (AMegbízómegtekintiazárut)

A Megbízó a küldeményt előzetes értesítés mellett, a szokásos üzemi időben, a Szállítmányozó üzemének zavarása nélkül, saját költségére és a Szállítmányozó kíséretében megtekintheti. A Megbízó szükség szerint mintát vehet, vagy más cselekményt végezhet az áruval, ha abban a Szállítmányozóval előzetesen megállapodik. Az eljárás lefolyását írásban

rögzítik. A mintavétellel és más cselekményekkel összefüggő költségek a Megbízót terhelik.

4. (AMegbízófelelősségearaktárbanokozottkárokért)
A Megbízó felel azokért a károkért, amelyeket az áru megtekintésével, a mintavétellel vagy más cselekményekkel összefüggésben a Szállítmányozónak vagy harmadik személyeknek okoz.

5. (Eljárásrendellenességekesetén)

Ha a Megbízó azt állítja, hogy a megtekintett küldemény hiányzik, hiányos vagy sérült, úgy jegyzőkönyv felvételét kérheti, amelyet a Szállítmányozó nem tagadhat meg. Ha a Megbízó a küldemény hiánya, hiányossága vagy sérülése miatt szakértőt kíván igénybe venni, úgy ahhoz a Szállítmányozó hozzájárul, az ezzel kapcsolatos költségek azonban a Megbízót terhelik. A Megbízó javára eljáró személyek által okozott károkért és költségekért a Megbízó felel.

7. § Szállítmánybiztosítás

A Szállítmányozó a küldeményt csak a Megbízó kifejezett, írásbeli utasítására és költségére biztosítja a Megbízó által megjelölt biztosítási feltételek szerint, a megbízásban, vagy más, írásban és kifejezetten közölt adatok alapján. A Szállítmányozó az adatok értelmezésére, összefüggések feltárására nem köteles. A küldemény értékének közlése önmagában nem minősül biztosításra szóló megbízásnak.

8. §
Díj és költségek

1. (Adíjformája,tartalma)

A Megbízó köteles a Szállítmányozónak átvételi díjtételes forma esetén az egyösszegű szállítmányozási díjat, bizományosi elszámolási forma esetén pedig a felmerült költségeket és a szállítmányozási díjat megfizetni. A Szállítmányozó díjai az ügy szokásos lebonyolítására vonatkoznak.

2. (Előleg)
A Szállítmányozó semmiféle költséget nem köteles előlegezni.

3. (Esedékesség)

A díj, ill. a megbízás végrehajtásával összefüggésben megállapodott költségek – ellenkező megállapodás hiányában – akkor esedékesek, amikor a

Szállítmányozó a fuvarozási szerződést megkötötte, vagy ha ennek megkötésére a Megbízó érdekkörében felmerült okból nem került sor, akkor, amikor az ok felmerült.

4. (Elszámolás)

Legkésőbb a szerződés megszűnésekor köteles a Megbízó a Szállítmányozót a megbízás alapján harmadik személyekkel szemben vállalt kötelezettségei alól mentesíteni, valamint szükséges, hasznos, és indokolt költségeit megtéríteni.


A fizetés

A Szállítmányozó számlái – egyéb megállapodás hiányában a kézhezvétel után azonnal esedékesek, – a fizetési késedelem külön felszólítás vagy egyéb feltétel nélkül azonnal beáll. A késedelmi kamat – egyéb kikötés hiányában – a mindenkor hatályos magyar jogszabályok szerint számolandó el.

2. (Harmadikszemélyfizet)

A Megbízó fizetési kötelezettségén nem változtat az, ha a Megbízó harmadik személy fizetését ígéri. A Szállítmányozó – más megállapodás hiányában – maga dönti el, hogy a számlázást hogyan végzi el. E harmadik személy nemfizetése esetén a Szállítmányozó követeléseit a Megbízó tartozik, a harmadik személynek küldött számla esedékessége szerinti kamatokkal együtt kiegyenlíteni.

3. (Beszámításésvisszatartás)

A Szállítmányozó követeléseivel szemben a Megbízó és a Megbízó által megjelölt harmadik személy beszámítással, visszatartással nem élhet.

4. (Fizetésikésedelem)

Ha a Megbízó az esedékes díjak megfizetését akár egyetlen alkalommal is elmulasztja, úgy a Szállítmányozó a további új és már folyamatban lévő ügyletek tekintetében biztosítékot kérhet. Ha a Megbízó a folyamatban lévő ügyekben a kívánt és ésszerű biztosítékot a Szállítmányozó által megjelölt határidőn belül nem szolgáltatja, úgy a Szállítmányozó az érintett, és a már folyamatban lévő szállítmányozási szerződéseket felmondhatja, vagy attól elállhat. A Szállítmányozó különösen abban az esetben jogosult biztosítékot kérni, ha a Megbízó vele szemben más esetekben is fizetési késedelembe esett, vagy ha a küldemény értéke a várható költségeket nem fedezi. Az áru értékét illetően a Szállítmányozó a Megbízó által közölt értékből indul ki, ha az áru értékét közölték, mindazonáltal a Szállítmányozó jogosult az áru piaci értékét szakértővel megvizsgáltatni és megállapíttatni. Ha az áru ily módon megállapított piaci értéke kevesebb, mint a Megbízó által közölt áruérték, a

1. (Aszámlákesedékessége)

Szállítmányozó a biztosíték tekintetében ezen kevesebb értékből jogosult kiindulni, ill. a biztosíték kiegészítését kérheti. Megfelelő a biztosíték, ha azt pénzben vagy bankgaranciával szolgáltatják és az az érvényesítéssel járó szokásos költségek hozzászámításával eléri az összes esedékes és nem vitatott követelés 10%-al növelt összegét.

10. § Zálogjog

A Szállítmányozót díjai és költségei biztosítására zálogjog illeti meg azokon a dolgokon, amelyek a szállítmányozással kapcsolatban birtokába kerültek, vagy amelyekkel okmányok útján rendelkezik. A zálogjog a Szállítmányozónak a Megbízóval szemben fennálló, más szállítmányozási szerződésből származó lejárt és nem vitatott követelését is biztosítja. A Szállítmányozó zálogjogát bírósági eljárás nélkül is érvényesítheti.

11.§ Visszatartási jog

Ha a Megbízó fizetési kötelezettségeinek nem tesz eleget, – bármely kettőjük közötti ügyletből is származzon ez a kötelezettség – a Szállítmányozó saját esedékes szolgáltatását a Megbízó esedékes fizetési kötelezettségének teljesítéséig vagy megfelelő biztosíték nyújtásáig visszatarthatja. A Szállítmányozó jogosult a szerződést felmondani, ha 8 nap határidőt szabott és ez alatt a Megbízó nem fizetett, vagy a teljesítésre megfelelő biztosítékot nem nyújtott. A biztosíték megfelelőségét illetően a 3. § 7. pontjában írottak irányadók.

12. §
A Szállítmányozó felelőssége

1. (A Szállítmányozó felelősségének terjedelme)
Ha a Szállítmányozó felelőssége megállapítható, kártérítési kötelezettsége a küldeményben keletkezett kárra és a kármegállapítás költségeire korlátozódik. A küldeményben keletkezett kár a tőzsdei ár, ennek hiányában a piaci ár, ennek hiányában ugyanazon áru szokásos értéke szerint határozandó meg.

2. (A felelősség összegszerű korlátozása)
A Szállítmányozó felelőssége – a szándékos és a súlyosan gondatlan károkozás esetét kivéve – korlátozott. A korlátozás mértéke – egyéb, ezen §-ba foglalt rendelkezés hiányában – a) multimodális fuvarozás esetén a multimodális okmány tartalma szerint határozandó meg, b) minden egyéb esetben 8,33 SDR/bruttó kg, maximum azonban 500.000,- (ötszázezer) SDR káreseményenként. Ezen korlátozás a szerződésen kívül okozott károkra is vonatkozik. A Szállítmányozó további kártérítést csak ezen § rendelkezései szerint fizet.

3. (Felelősség az árutovábbításban résztvevő személyekért)
A Szállítmányozó nem felel azokért a károkért, amelyeket az általa igénybe vett fuvarozók, raktározók, rakodók, közvetett szállítmányozók vagy más szolgáltatásokat nyújtó személyek okoznak, kivéve, ha a Szállítmányozó ezek kiválasztásánál nem a Szállítmányozótól elvárható gondossággal járt el.

4. A Szállítmányozó fuvarozói felelőssége)
A Szállítmányozó a küldeményben bekövetkezett kárért fuvarozóként felel, ha a) a küldeményt maga fuvarozta,
b) gyűjtőforgalomban továbbíttatta és a kár ezen okból keletkezett,
c) a birtokában lévő küldemény elvész vagy károsodik.

5. (A fuvarozói felelősségére vonatkozó szabályok)
Ha a Szállítmányozó fuvarozóként felel, felelősségére a ténylegesen alkalmazott fuvarozási módra vonatkozó nemzetközi egyezmények általános és felelősségkorlátozó szabályai, ill. a belföldi fuvarozási-ágazati jogszabályok alkalmazandók. Ha ezen jogszabályok a felelősségkorlátozásról nem rendelkeznek, a Szállítmányozó felelősségére ezen § 1-2. pontjában írottak irányadók.

6. (A kár keletkezésének helye ismeretlen)

Ha nem állapítható meg, hogy a kár melyik fuvarozási mód tartama alatt keletkezett, úgy a felelősség mértéke az összetett fuvarozásban alkalmazott fuvarozási módok szabályai közül az, amely a Megbízóra nézve a legelőnyö- sebb.

7. (További károk)

A Szállítmányozó kifejezett és írásos megállapodás alapján, elvállalhatja azt is, hogy megtérít más károkat is. Ebben az esetben a Megbízónak előre kell közölnie a kár mibenlétét, annak várható összegét, és a Szállítmányozó rendelkezésére kell bocsátani azokat az okmányokat, amelyek azt igazolják. Ez esetben sem téríti meg azonban a Szállítmányozó azt a kárt, amely ellenállhatatlan erőre, természeti katasztrófára, sztrájkra, hatósági intézkedésekre, vagy más hasonló, a szokásos lebonyolításon kívül álló körülményre vezethető vissza. A Szállítmányozó ezen pont szerinti kötelezettsége nem a tényleges felelősség elismerésének, hanem üzleti szolgáltatásnak minősül. A Szállítmányozó a kár megtérítését – a

körülményektől függően – ahhoz a feltételhez kötheti, hogy a Megbízó a Szállítmányozóra ruházza mindazokat a jogokat, amelyek a Megbízót más személyekkel szemben esetlegesen megilletik és ehhez a szükséges, a követelést tényben és jogban megalapozó okmányokat is rendelkezésre bocsátja, amennyiben azokat a Szállítmányozónak nem adta volna már át. A Megbízó által állított kár bizonyítandó.

8. (A Megbízó belföldi)

Ha a Szállítmányozó felelőssége megállapítható és a Megbízó belföldi, a Szállítmányozó felelősségére – kötelező jogszabályi rendelkezés, és e § eltérő rendelkezése hiányában – ezen § 1-2. pontban írottak alkalmazandók.

9. (A Megbízó külföldi)

Ha a Szállítmányozó felelőssége megállapítható és a Megbízó külföldi, felelőssége – kötelező jogszabályi rendelkezés és ezen § eltérő rendelkezése hiányában – nem lehet magasabb, mint amilyen az a Megbízó országában, a Szállítmányozóra vonatkozó szabályok szerint lenne.

10.(A kár bejelentése a Szállítmányozónak)

A káreseményt és a várható kárt a Szállítmányozóval a tudomásra jutást követő 48 órán belül írásban kell közölni, ill. a kárt bizonyító okmányokat azok kézhezvételét követő 48 órán belül meg kell küldeni

13. §
A Megbízó felelőssége, biztosítékok

1. (Hiányosságok,pontatlanságok)

A Megbízó felel az utasítás, a csomagolás, a jelölés, a vele összefüggő körülmények, az okmányok, az adatok, az egyes országok export- és importszabályozási előírásanak, valamint az információk hiányáért, hiányosságáért és pontatlanságáért.

2. (Biztosítékok)

A Szállítmányozó a Megbízótól, harmadik személyek követelésének veszélye esetén, megfelelő biztosítékot követelhet. A Szállítmányozó a szerződést megfelelő biztosíték hiányában felmondhatja. A biztosíték megfelelősége tekintetében a 3. § 7. pontjában írottak alkalmazandók.

14 § Igényérvényesítés

1. (Azigényérvényesítésesetei)

A Szállítmányozó, a Megbízó írásbeli utasítása esetén, a Megbízó költségére és veszélyére köteles érvényesíteni a Megbízó peres és peren kívüli igényeit a fuvarozóval és más, a Szállítmányozó által igénybevett közreműködőkkel szemben.

2. (Szállítmányozóicselekményekutasításnélkül)

A Szállítmányozó utasítás nélkül is köteles a Megbízó jogainak megóvásához szükséges nyilatkozatokat megtenni. (Pl. a fuvarozóval szemben a kiszolgáltatáskor megteendő nyilatkozatok.)

3. (Díjakésköltségek)

A Szállítmányozó díjai az igényérvényesítés költségeit nem tartalmazzák. A Szállítmányozó nem köteles az igények érvényesítésének költségeit előlegezni. Valamely költség esetleges előlegezéséből további költségek előlegezésére nem lehet következtetni. A Szállítmányozót, az igényérvényesítésért – az eljárás sikerétől függetlenül – a felek által megállapodott díj és az igényérvényesítéssel felmerült költségek illetik meg.

15 §
A szerződés megszűnése

Keretszerződés esetén az elállásra és a felmondásra annak rendelkezései alkalmazandók.

16. § Elévülés

A szállítmányozási szerződésből fakadó igények – a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott károk kivételével – egy év alatt évülnek el. Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik. A felek az elévülési idő megváltoztatásában írásban állapodhatnak meg. Ha a Szállítmányozó, a Megbízóval elszámolandó költségekre vonatkozó értesítést később veszi kézhez, mint az 1 éves elévülési határidő lejártát megelőző 120. nap, az 1 éves elévülési határidő 180 nappal meghosszabbodik.

17. § Alkalmazandó jog, Joghatóság

1. A Szállítmányozó szerződéseire a magyar anyagi jogot kell alkalmazni. 12

  1. Vitásügyeiketafelekbékésútonkísérlikmegrendezni.
  2. Kötelező jogszabályi rendelkezés hiányában, és amennyiben a felek külön megállapodást nem kötöttek, a felek közötti minden jogvitára a Szállítmányozó székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagosan illetékes.18.§ Egyebek

  1. A Szállítmányozó ezen MAGYAR ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEK (MÁSZ) rendelkezéseitől eltérhet.
  2. Az egyes szakaszok címei csak tájékoztatásul szolgálnak az adott szakasz tárgyára nézve, ezen szakaszcímekből a Szállítmányozóra nézve kötelezettség nem hárul.
  3. EZEN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTEL AZ EGYESÜLET HONLAPJÁN MEGTEKINTHETŐ, ILL. AZT A SZÁLLÍTMÁNYOZÓ HONLAPJÁN KÖZZÉTESZI, VAGY AZ EGYESÜLET HONLAPJÁRA UTAL. A MEGBÍZÓ KÉRÉSÉRE AZT KÜLÖN IS MEGKÜLDI, ARRÓL SZÜKSÉG SZERINT VAGY KÉRÉSRE TÁJÉKOZTATÁST AD, ÉS AZT MEGTÁRGYALJA.
  4. A SZÁLLÍTMÁNYOZÓ FELELŐSSÉGE EZEN FELTÉTELEK SZERINT KORLÁTOZOTT.
  5. AZ ELÉVÜLÉSI HATÁRIDŐ A 16. §-BAN ÍROTTAK SZERINT MEGHOSSZABBODIK.