Adatvédelmi nyilatkozat

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
A LogMASter Kft. (székhelye: 1139 Budapest, Váci út 85., cégjegyzék száma: 13-09-196435

 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-09-467762) ezúton tájékoztatja ügyfeleit/leendő
ügyfeleit/az adatkezeléssel érintett személyeket (együttesen: adatalanyok) a személyes
adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett
szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az ügyfelek ezzel kapcsolatos jogairól, és
azok érvényesítésének lehetőségeiről.
A jelen Adatvédelmi nyilatkozat (a továbbiakban: Adatvédelmi nyilatkozat) célja, hogy
biztosítsa mindazon természetes személyek információs önrendelkezési jogát, akik az
adatkezelő alábbiakban meghatározott tevékenysége során önkéntesen szolgáltatnak
személyes adatot az adatkezelőnek, illetve akikről az adatkezelő törvényi felhatalmazás
alapján szerez személyes adatot.

 1. Az adatkezelő
  Az adatok kezelője a LogMASter Kft., Székhelye: 1139 Budapest, Váci út 85., Levelezési
  cím: 2151 Fót, Keleti Márton u. 12., e-mail címe: info@logmaster.hu, honlapjának címe:
  www.logmaster.hu www.logmaster.eu, telefonszáma: +36 27 538800
  Az adatkezelő által kezelt személyes adatokat az alábbiak ismerhetik meg:
  a.) az adatkezelő, ill. annak ezzel megbízott dolgozói és
  b.) ha az adatkezelőnek jogszabályon alapuló bejelentési kötelezettsége keletkezik, annak
  keretében az illetékes hatóságok.
 2. A kezelt adatok köre
  Az ügyféllel/leendő ügyféllel/az adatkezeléssel érintett személlyel való kapcsolatfelvétel
  során rögzítésre kerülnek az érintett alábbi adatai:
  Név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, ill. értesítési cím, az ügyfél elérhetőségei
  (telefonszám, e-mail-cím, internetes elérhetőség, kapcsolattartó személy neve), továbbá a
  számlázási adatok (cím, név, adószám). Amennyiben az előzőek közül csak egyes adatok
  kerülnek az adatalany részéről megadásra, akkor csak a megadott adatok kerülnek rögzítésre.
  Érzékeny személyes adatokat társaságunk nem tart nyilván senkiről. Ilyen adatok lehetnek az
  olyan természetes személyhez kapcsolódó adatok, amelyek az illető személy faji vagy etnikai
  származására, politikai véleményére, vallási vagy világnézeti meggyőződésére, szakszervezeti
  tagságára, nemi életére vagy orientációjára, egészségi állapotára vonatkoznak, illetve
  személyek egyértelmű azonosítására alkalmas genetikai, biometriai információkat
  tartalmaznak.
  Kizárólag ún. „nem érzékeny” személyes adatokat tartunk nyilván (pl. a munkavállalókról,
  teljesítési segédekről, ügyfelekről vagy pl. természetes személy feladók, címzettek esetében
  az áruátvétel vagy a kiszolgáltatás címeit).
 3. Az adatkezelés jogalapja
  Az adatkezelés jogalapja
  a.) az érintett előzetes hozzájárulása., ill.
  b.) ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik
  fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések
  megtételéhez szükséges (2016/679/EU rend. 6.cikk (1) b.)pontja), ill.
  c.) kötelező adatkezelés (ha azt jogi norma előírja).
  Adatvédelmi nyilatkozat – 2018.05.25.

  Az ezen adatkezelésekre vonatkozó főbb rendelkezéseket a személyes adatok védelmével
  kapcsolatos 2016/679/EU számú Általános Adatvédelmi Rendelet, az információs
  önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv., valamint a
  munkáltató belső adatkezelési és titoktartási rendelkezései/szabályzatai tartalmazzák.
 4. Az adatkezelés célja
  Az adatkezelés célja az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló személyek számára
  szolgáltatások hatékony nyújtása, ezzel kapcsolatos értesítések és ajánlatok megtétele, az
  esetleg felmerült együttműködési problémák elhárítása ill. viták rendezése, az ügyfeleknek
  nyújtandó pontosabb tanácsadás, ill. megfelelő árajánlatok nyújtása.
  Ezen adatkezelés az ügyfél/leendő ügyfél/adatkezeléssel érintett személy, valamint az
  adatkezelő közötti folyamatos kapcsolatot, ill. kapcsolattartási lehetőséget is szolgálja.
  Társaságunk a gazdasági tevékenységi körével összefüggő szolgáltatásainak nyújtására
  irányuló szerződésekből származó ellenértékek számlázása céljából kezeli az általa nyújtott
  szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos olyan személyes adatokat, amelyek a ellenérték
  meghatározása és a számlázás céljából elengedhetetlenek, így különösen a szolgáltatás
  igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat. Társaságunk a
  fentieken felül az általa teljesítendő szolgáltatások nyújtása céljából kezeli azon személyes
  adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.
  Társaságunk a gazdasági tevékenységének ellátása körében a vagyonbiztonság, és az ügyfelek
  tulajdonának/érdekeinek megfelelő védelme érdekében az általa fenntartott mindenkori
  munka- és raktárterületein (üzemi területein) ipari kamerarendszert működtet, amely az erre
  vonatkozó jogszabályoknak megfelelő módon rögzíti az áruk, eszközök és személyek
  mozgását a társaság használatában álló területeken.
  Az adatkezelő a fentiektől eltérő célra a személyes adatokat nem használja.
 5. Az adatkezelés időtartama
  Az adatkezelő az általa nyilvántartott adatokat törli/eltávolítja/megsemmisíti, amikor az
  adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje
  lejárt.
  Az adatkezelő az ügyfelek/adatalanyok által megadott fenti adatokat a saját elektronikus
  rendszerében, ill. papír alapú nyilvántartásaiban legfeljebb 5 évig tartja nyilván, ezt követően
  a rendszeréből azokat eltávolítja, ill. megsemmisíti.
 6. Az adatfeldolgozó neve, elérhetősége és tevékenysége
  Az adatkezelőnek adatfeldolgozója nincs.
 7. Az adatokhoz hozzáférők köre
  Az adatalanyok (ügyfelek/leendő ügyfelek/adatkezeléssel érintettek) által megadott
  (személyes) adatokhoz kizárólag az adatkezelő erre kijelölt munkatársa(i) férhet(nek) hozzá.
  Személyes adatokat harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik a
  jogszabályban előírt, kötelező adattovábbításokra. Az adatkezelő az egyes hatósági
  adatkérések/adatszolgáltatások teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja,
  hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.
  Adatvédelmi nyilatkozat – v. 2018.05.25.
 8. Az adatalanyok személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, a tiltakozás, az adattörlés
  Személyes adataik kezeléséről az ügyfelek/leendő ügyfelek/adatkezeléssel érintettek
  tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt
  adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó
  nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és
  milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az adatkezelő postai címén
  illetve az e-mail címén kérhető. Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti az ügyfél
  személyes adatainak helyesbítését és törlését is.
  A személyes adatok törlésére abban az esetben és azon időtartamig nem kerülhet sor,
  amennyiben valamely jogszabály azok nyilvántartását, ill. a nyilvántartás időtartamát az
  adatkezelőre kötelező módon előírja.
  Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb
  azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban
  megadni a tájékoztatást, ill. megtenni a szükséges intézkedést.
  Az érintett/adatalany tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:

 • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő
  jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény
  rendelte el,
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás
  vagy tudományos kutatás céljára történik,
 • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
  Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem
  benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és
  annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az
  adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is –
  megszüntetni, és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett
  intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot
  korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
  Amennyiben az érintett az adatkezelőnek ezen döntésével nem ért egyet, az ellen – annak
  közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

 1. Az adatkezelő intézkedései az adatalanyok személyes adatainak védelme érdekében
  Az adatkezelő az ügyfelekre/leendő ügyfelekre/adatkezeléssel érintett személyekre vonatkozó
  valamennyi adatot és tényt a saját rendszerében bizalmasan kezel, akkor is, amennyiben
  nyilvánosan is hozzáférhető adatokról van szó. Az így kezelt adatokról készült kimutatások
  esetleges publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes
  felhasználók egyedi azonosítására.
  Az Ön által nekünk megadott és így birtokunkba került adatokat -a jogszabály alapján
  kötelező hatósági bejelentésen/adatszolgáltatáson kívül- az Ön beleegyezése nélkül senkinek
  sem továbbítjuk.
  Internetes oldalunkon speciális technikai eszközöket, többek között ún. sütiket (cookie) is
  alkalmazunk. Ezek kicsi szöveges adatfájlok, amelyeket a böngészője segítségével tárol az Ön
  számítógépe. Ezek a sütik semmilyen kárt nem okoznak. Másokhoz hasonlóan mi is azért
  használjuk őket, hogy weboldalunkon felhasználóbarát megjelenéssel segítsük az Ön jobb
  tájékozódását. Egyes sütik az Ön számítógépén maradnak, ameddig Ön nem törli őket.
  Amennyiben nem törli őket, az teszi lehetővé, hogy újabb látogatása esetén a rendszerünk újra
  Adatvédelmi nyilatkozat – v. 2018.05.25.

  felismerje az Ön böngészőjét. A sütik törlésével sem történik semmilyen kár az Ön
  számítógépén.
  Amennyiben azt szeretné, hogy az Ön számítógépe ne tároljon sütiket, a böngészőjét
  beállíthatja úgy, hogy az ne engedje, vagy csak az Ön külön jóváhagyása esetén engedélyezze
  a sütik tárolását. Amennyiben a sütiket a böngészőjében teljesen letiltja, azzal weboldalunk
  használhatóságát is korlátozhatja.
  A Google Analytics, Hotjar és LogRocket által használt anonim session ID-k és cookiek
  (sütik) felhasználásának célja statisztikai jellegű. A Google Analytics, Hotjar és LogRocket
  által létrehozott cookie-k tárolási időtartama 30 napra szól, a session ID-k a weboldal
  elhagyásakor automatikusan törlődnek. Az adatalany által a weboldalon megadott hírlevél
  feliratkozási adatokat az adatalany írásos kezdeményezésére az adatkezelő 10 munkanapon
  belül törli.
  Azokat az okmányokat, amelyek tevékenységünk során keletkeznek és amelyek teljesítésünk
  igazolásául szolgálnak, a hozzájuk tartozó küldeményadatokkal együtt adattárunkban
  elektronikusan tárolhatjuk. A teljesítési igazolások tárolása kizárólag a törvényesen előírt
  céllal és a törvényben meghatározott ideig történik és csak annak a részére engedünk
  hozzáférést az adattárhoz, aki
  a) társaságunk munkavállalójaként vagy teljesítési segédjeként az adattár
  létrehozásával kapcsolatos tevékenységet végez, és dokumentáltan elfogadta az
  adatkezeléssel és adatvédelemmel kapcsolatos szabályzatainkat és a törvényes
  rendelkezéseket, vagy
  b) társaságunk ügyfele, aki a jelen adatvédelmi nyilatkozatot dokumentáltan
  megismerte és ezzel egy időben azt is kijelenti, hogy az adattárhoz arra
  jogosultként kér felhasználói azonosítót és jelszót, valamint kifejezetten elfogadta
  azt a kötelezettségét is, hogy a kapott felhasználói azonosítót és a hozzá tartozó
  jelszót bizalmasan kezeli, az azok ismeretében elérhetővé vált adatokat és
  okmányokat arra nem jogosultaknak ki nem szolgáltatja, továbbá kötelezi magát
  arra, hogy amennyiben a felhasználói azonosítóját és jelszavát arra nem jogosult is
  megszerezte, arról társaságunkat haladéktalanul értesíti, hogy a szükséges
  adatvédelmi és biztonsági intézkedéseket szakértőink megtehessék, vagy
  c) jogszabályi rendelkezés alapján illetékes hatóságként jogosult az adatok
  megismerésére.
 2. Jogérvényesítési lehetőségek
  Az az adatalany (ügyfél/adatkezeléssel érintett személy), aki úgy érzi, hogy az adatkezelő
  megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt
  érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az
  adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs
  önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint
  az EU 2016/679. rend. a személyes adatok védelméről tartalmazza.
  A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes
  törvényszék előtt is megindíthatja.
  Az adatkezelő ezúton is felhívja a figyelmet arra, hogy az adatalanynak valamely
  hatósági/hivatalos eljárás kezdeményezése előtt célszerű a panaszát az adatkezelőnek
  megküldenie. Ön a weblapunkon a „Kapcsolatfelvétel” menüpontban meghatározott címen,
  telefonszámokon, e-mail vagy postai címen bármikor megkereshet bennünket a személyes
  adatai kezelésével kapcsolatos kérdéseivel, esetleges panaszával.
  Adatvédelmi nyilatkozat – v. 2018.05.25.

  A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
  posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
  cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
  Telefon: +36 (1) 391-1400
  Fax: +36 (1) 391-1410
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  URL http://naih.hu
  Amennyiben az adatvédelemre/adatkezelésre vonatkozó jogszabályok változnak, úgy az
  adatkezelő a jelen nyilatkozatában foglaltakat annak megfelelően ugyancsak módosítani
  fogja.
  Budapest, 2018.05.25 logMASter Kft.